Regulamin

§ 1
1. Najmujący pokój Gość Domu pod Twierdzą zobowiązany jest do okazania pracownikowi
Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
Wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej jest konieczne i jednoznaczne z zawarciem umowy z Domem pod Twierdzą o świadczenie usług hotelowych. Zawarta umowa usługi hotelowej jest podstawą przetwarzania danych Gościa w zakresie niezbędnym do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Według postanowień niniejszego regulaminu, wymaganymi danymi niezbędnymi do zawarcia umowy z Hotelem są: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości Gościa.

3. Rozpoczęcie pobytu w Domu pod Twierdzą jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przepisów Regulaminu obiektu oraz załączonej Informacji o danych osobowych dla Gości Domu pod Twierdzą.

4. Pokoje gościnne w Domu pod Twierdzą wynajmowane są na doby.

5. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 15” w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11” w dniu wyjazdu.

6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gości, winno być zgłoszone w recepcji do godz. 9” w dniu, w którym upływa termin wymeldowania.

2. Dom pod Twierdzą uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Niezgłoszenie przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w pokoju dłużej niż do godz. 11:00, traktowane jest, jako automatyczne przedłużenie pobytu o następną dobę.

4. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu lub jeśli Dom pod Twierdzą nie posiada wolnych miejsc w okolicznościach powyżej opisanych, rzeczy gościa zostaną komisyjnie zdeponowane.

§ 3

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

2. Dom pod Twierdzą zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

§ 4

1. Gość nie może udostępniać pokoju ani kluczy osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Warunkiem korzystania z pokoju jest okazanie i umożliwienie spisania danych z dowodu osobistego (ze względu na bezpieczeństwo historyczne wnętrz Domu pod Twioerdzą).

2. Dom pod Twierdzą może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu:

– rażąco naruszył regulamin pokoi gościnnych,

– wyrządził szkodę w mieniu Domu pod Twierdzą lub innych gości,
– wyrządził szkodę pracownikowi lub go znieważył,

– wyrządził szkodę osobie przebywającej w Domu pod Twierdzą lub ją znieważył, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

3. Dom pod Twierdzą ma prawo do wyproszenia gościa, który dokonuje wyżej opisanych naruszeń (bez prawa zwrotu opłat za usługę). Dom pod Twierdzą może dochodzić od gościa odszkodowań na zasadach ogólnych.

4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

§ 5

1. Dom pod Twierdzą ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Domu pod Twierdzą.

– sprzątanie w pokoju na życzenie gościa i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

2. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Dom pod Twierdzą dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

3. Przy pobytach dłuższych niż 3- 4 noce, możliwość wymiany pościeli i ręczników oraz sprzątanie pokoju, prosimy zgłaszać w recepcji.

§ 6

1. Dom pod Twierdzą nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami. Przedmioty wartościowe należy złożyć do depozytu znajdującego się w recepcji Domu pod Twierdzą. Dom pod Twierdzą nie odpowiada za rzeczy pozostawioną poza miejscami do tego wyznaczonymi (ze względu na brak możliwości kontroli i nadzoru tego mienia).

2. Gość powinien zawiadomić recepcję Domu pod Twierdzą o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Parking przy Domu pod Twierdzą nie jest elementem usług, jest niestrzeżony.
4. Gość Domu pod Twierdzą ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

5. Gość Domu pod Twierdzą ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domu pod Twierdzą, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób, które z nim przebywają. Dom pod Twierdzą zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
6. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:

a) usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,
b) zapłatę całości uszkodzonej rzeczy,
c) zakup rzeczy o podobnych właściwościach, co uszkodzona rzecz.

6. Na terenie Domu pod Twierdzą obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Domu pod Twierdzą, gość będzie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 PLN.

7. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 PLN.

§ 7

1. Dom pod Twierdzą nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

2. Dom pod Twierdzą nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu – ze względu na brak parkingu strzeżonego.

§ 8

1. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni a następnie trwale usuwane. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie usługi monitoringu jest firma: V-komp Sławomir Janiso, ul. Włókniarzy 24/21, 34-120 Andrychów. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest firma Milwicz Architekci Małgorzata Milwicz ul, Górne miasto 1c, 57-215 Srebrna Góra

§ 9

1. Przez cały czas pobytu w Domu pod Twierdzą dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Dom pod Twierdzą nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe wynikłe z udziału gości i osób korzystających z usług Domu pod Twierdzą, w szczególności w imprezach sportowo-rekreacyjnych odbywających się w trakcie pobytu (ryzyko sportowe, działania osób trzecich).

§ 10

1. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u Gościa, zobowiązuje się on do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby na inne osoby znajdujące się w obiekcie.

§ 11

Na życzenie Gościa Dom pod twierdzą świadczy następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
b) serwowanie obiadu lub kolacji za dodatkową opłatą
c) nieodpłatnie wypożycza odbiorniki TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w obiekcie.
§ 12

1. W Domu pod twierdzą obowiązuje cisza nocna od godz. 22” do godz. 7” (za wyjątkiem dni, w które odbywają się uroczystości weselne, sylwestrowe, bądź spotkania integracyjne, czy szkolenia).

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Domu pod Twierdzą nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości (Dom pod twierdzą może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę).

§ 13

1. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić

krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu pod Twierdzą powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach gościnnych grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i system czujników dymu zabronione jest palenie tytoniu i innych substancji w całym obiekcie Domu pod Twierdzą.

5. W przypadku złamania regulaminu, Dom pod Twierdzą może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Domu pod Twierdzą, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia i opuszczenia Domu pod Twierdzą.

§ 14

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odsyłane na adres wskazany przez gościa za uprzednim zwrotem kosztów przesyłki (na ryzyko gościa).

W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Dom pod Twierdzą przechowa te przedmioty przez dwa miesiące a następnie je zniszczy.

§ 15

Zakaz wnoszenia alkoholu na teren Pałacu bez zgody osoby upoważnionej.

§ 16

Hotel akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami.

a. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych hotelu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.

b. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych Hotelu W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Hotel może obciążyć Gościa dodatkową opłatą.

c. Wstęp zwierząt do punktów gastronomicznych Hotelu jest surowo zabroniony, wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących

d. Goście przebywający w Hotelu ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu czy bezpieczeństwa pozostałych Gości Hotelu. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Hotelu.
e. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Dyrekcję Hotelu za niebezpieczne.

§ 17

1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wpłaty bezzwrotnego zadatku we wskazanym terminie, w wysokości kosztu pobytu jednej doby przy rezerwacjach na jedną lub dwie doby, lub 30% kosztów pobytu przy rezerwacjach powyżej dwóch dób. Pozostała część płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.

t.

2. Pakiety pobytowe stanowią jedną integralną całość, a nie wykorzystanie pakietu lub jego części nie powoduje zwrotu kosztów.

3 W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Domu pod Twierdzą

a) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona w Recepcji powyżej co najmniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem do Domu pod Twierdzą, a w przypadku świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Sylwestra na 21 dni przed przyjazdem, natomiast w przypadku długich weekendów, wakacji i ferii na 7 dni przed przyjazdem.

b) Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone w Recepcji mailowa lub telefonicznie, powyżej co najmniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem do Domu pod Twierdzą, a w przypadku świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Sylwestra na 21 dni przed przyjazdem, natomiast w przypadku długich weekendów, wakacji i ferii na 7 dni przed przyjazdem.

c) W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w pkt b) powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Domu pod Twierdzą w terminie rozpoczynającym pobyt – zadatek w rozumieniu art. 394 k.c. ulega zatrzymaniu przez Usługodawcę.
d) Skrócenie pobytu w Domu pod Twierdzą jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt a) powyżej i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu w Domu pod twierdzą.

§ 18

Dokonywanie płatności i wystawienie faktury: Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy znajdujący się stronie bądź wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e – mail, sms-em osoby dokonującej rezerwacji

a) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku.
b) Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
c) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.